South Boston Speedway
 

May 28, 2005

DSC_4000.jpg (53918 bytes) DSC_4005.jpg (51215 bytes) DSC_4016.jpg (54205 bytes) DSC_4023.jpg (47879 bytes)
DSC_4026.jpg (38168 bytes) DSC_4511.jpg (61920 bytes) DSC_4027.jpg (56562 bytes) DSC_4539.jpg (55194 bytes)
DSC_4542.jpg (49979 bytes) DSC_4547.jpg (45749 bytes) DSC_4059.jpg (66922 bytes) DSC_4556.jpg (51213 bytes)
DSC_4067.jpg (56903 bytes) DSC_4572.jpg (46167 bytes) DSC_4584.jpg (36197 bytes) DSC_4070.jpg (75858 bytes)