South Boston Speedway
 

July 21, 2007

IMG_0743.JPG (55646 bytes) IMG_0956.JPG (50170 bytes) DSC_0598.JPG (69503 bytes) DSC_0618.JPG (44581 bytes)
DSC_0627.JPG (68976 bytes) DSC_0648.JPG (51058 bytes) DSC_0666.JPG (66376 bytes) DSC_0679.JPG (48659 bytes)
DSC_0683.JPG (49277 bytes) DSC_0697.JPG (55476 bytes) DSC_0698.JPG (43547 bytes) DSC_0699.JPG (40382 bytes)
DSC_0706.JPG (61736 bytes)